TIETOSUOJASELOSTEET JA SELVITYS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ


SELVITYS ASIAKKAALLE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ SAIRAUSKASSASSA


Rekisterin pitäjä: Sairauskassa Rowaco


Rekisterin yhteyshenkilö: Minna Kuusinen, Uusikoivistontie 42, 28130 Pori, puh: 02 6350383, sairauskassa.rowaco(at)outlook.com


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan vakuutussuhteen hoito, asiakaspalvelu ja vakuutussuhteeseen perustuva tilastointi ja raportointi. Perusteena käsittelylle on asiakkaan antama nimenomainen suostumus ja Eläkesäätiö- ja eläkekassalain sekä Vakuutuskassalain mukainen toiminta. (tietosuoja-asetus artikla 9.2)


Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet: Vakuutetun täyttämä liittymislomake (nimi, henkilötunnus, työsuhteen alkamispäivämäärä, kassaan liittymispäivä, pankkiyhteys, sähköpostiosoite). Työnantajalta tiedot työsuhteesta, mm. vakuutusmaksutiedot, lomautukset jne. Palveluntuottajilta tieto korvaustapahtumasta.


Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen: Tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Tietoja voidaan luovuttaa myös Eläkesäätiö- ja eläkekassalain 17 luvun 5 § mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus: Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Eläkesäätiö- ja eläkekassalain 17 luvun 4 § nojalla. Nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolo- ja salassapitositoumukset. Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja. Tietoja säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa ja rekisterin ylläpitäjän pilvipalvelussa. Kassan toimitiloihin pääsevät vain kassan toimihenkilöt. Lisäetuusohjelman käyttöoikeudet ovat vain erikseen nimetyillä toimihenkilöillä ja kassan toimitusjohtajalla. Asiakaspalvelutilanteessa asiakas tunnistetaan luetettavasti, henkilötodistuksen ja/tai korvaushakemuksen avulla.


Henkilötietojen säilyttämisaika: Vakuutussuhteeseen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään Kirjanpitolain mukaisesti, kuluva vuosi + 6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.


Rekisteröidyn oikeudet: Henkilöllä on oikeus tarkastaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.TIETOSUOJASELOSTE


Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely:
Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muuta vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa google.fi/policies/privacy.


Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää sähköpostilla. Jos sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Henkilötietoja sisältävää sähköpostia lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa tai suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta. Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija.
KELAN TIETOSUOJASELOSTE


Kelan tietosuojaseloste on luettavissa osoitteesta kela.fi/tietosuoja.